Arter med Cirsium palustre (Kärrtistel) som värdväxt

Antal arter: 2 Detaljer
Scrobipalpa pauperella
Scrobipalpa pauperella
Kärrtistelssmåstävmal
Epiblema cirsiana
Epiblema cirsiana
Mindre tistelstjälkvecklare