Bucculatrix Kronmalar

17 Arter Detaljer
Sjutton små arter som kännetecknas av en yvig kalufs och utvidgat första antennsegment, vilket den delar med dvärgmalar (Nepticulidae) och ögonlocksmalar (Opostegidae). De har spräckliga framvingar och de flesta varierar en hel del i teckning och även i grundfärg. Ett genomgående drag är mörka fläckar från framkanten och även från bakkanten. En del arter bör samlas in för artbestämning även om värdväxt ofta kan ge en tydlig fingervisning då de tenderar att vara specifika i sina val. En sak värt att notera att B. maritima har en tvillingart B. latviaella (Östlig kronmal) som lever på torr ängsmark och som möjligen finns i Sverige då den noterats i både Norge och Finland. Larver minerar i stadium 1 och 2 och sedan utanpå bladet. Spinner kokong utifrån.
Vingbredd: 5-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer campestre, Acer platanoides, Achillea millefolium, Alnus glutinosa, Anthemis tinctoria, Artemisia absinthium, Artemisia campestris, Artemisia oelandica, Betula pendula, Betula pubescens, Chrysanthemum, Corylus avellana, Cotoneaster, Crataegus laevigata, Crataegus monogyna, Fagus sylvatica, Helichrysum arenarium, Leucanthemum vulgare, Malus sylvestris, Myrica gale, Pyrus communis, Quercus, Rhamnus, Sorbus aucuparia, Tilia cordata, Ulmus, Ulmus minor